ධර්මදානය


  1. පංච උපාදානස්කන්ධය

asammathaya

2.මැටි බදුනක් බදු ඔබේ ජීවිතය

asammathaya

3. නොඇසිය යුතු පැනයන් 10

asammathaya (2)

4. බුදුදහමේ හරය කුමක්ද?

asammathaya

5. සසරින් එතෙරවීමේ මගasammathaya (3)6. බුදුවරුන් වීමට බොසත්වරුන් පෙරුම් පුරනා කාලයන්

asammathaya (4)7. වළාකුල සහ මිනිසාasammathaya (5)

8. මෝහය

asammathaya (6)

9. භාවනාව යනු

asammathaya (7)

10. චතුරාර්ය සත්යයasammathaya (8)11. දුර්ලභ කරුණු 5ක්

asammathaya (1)

12. අකුසල මූලයෝ

asammathaya (2)

13. දශරාජ ධර්මය

asammathaya (4)

14.නිවන

asammathaya (5)

15.ශරීරය ගැන

asammathaya (6)

16.පංච ශීලය

asammathaya (7)

17.පංච නීවරණ

asammathaya (8)

18.මිනිසා ගැන

asammathaya (9)

19. සංසාරය

asammathaya (10)

20.සිතෙ උපදවා ගතයුතු පංච බල

asammathaya (11)

21. asammathaya (12)

22. පිරිහීමට පිවිසෙන දොරටු

asammathaya

Advertisements