පරමාණුවට වඩා කුඩා අංශු 150ක්


පරමාණුවට වඩා කුඩා අංශු 150ක් (150 Particles smaller than an atom)

පරමාණුවක පරිමාවෙන් 99.999999999999%ක් පමණ හිස් අවකාශය වන අතර 0.000000000001%ක් උප පරමාණුක අංශු වලින් යුක්ත වේ. පරමාණුවට වඩා කුඩා අංශු වර්ග අනන්ත ගණනක් තිබිය හැකි අතර මෙහිදී දක්වා ඇත්තේ 150ක් පමණි.

Fermions

ෆර්මියෝන වල බැමුම(spin) 1/2 වේ. බැමුම යනු නැවත මුල් අවස්ථාවට පත් වීමට භ්‍රමණය විය යුතු වට ගණනයි. ඕනෑම භෞතික වස්තුවක් එක් වටයක් එනම් අංශක 360ක් භ්‍රමණය වීමෙන් නැවත මුල් අවස්ථාවට පත් වේ. එහෙත් ෆර්මියෝන අංශක 180ක් භ්‍රමණය වීමෙන් මුල් අවස්ථාවට පත් වේ.

Quarks
001) Up Quarks (u) – (electric charge: +2/3, mass: 1.7M-3.1M)
002) Anti Up Quarks (u’) – (electric charge: -2/3, mass: 1.7M-3.1M)
003) Down Quarks (d) – (electric charge: -1/3, mass: 4.1M-5.7M)
004) Anti Down Quarks (d’) – (electric charge: +1/3, mass: 4.1M-5.7M)
005) Charm Quarks (c) – (electric charge: +2/3, mass: 1180M-1340M)
006) Anti Charm Quarks (c’) – (electric charge: -2/3, mass: 1180M-1340M)
007) Strange Quarks (s) – (electric charge: -1/3, mass: 80M-130M)
008) Anti Strange Quarks (s’) – (electric charge: +1/3, mass: 80M-130M)
009) Top Quarks (t) – (electric charge: +2/3, mass: ~172900M)
010) Anti Top Quarks (t’) – (electric charge: -2/3, mass: ~172900M)
011) Bottom Quarks (b) – (electric charge: -1/3, mass: ~4190M)
012) Anti Bottom Quarks (b’) – (electric charge: +1/3, mass: ~4190M)

*M = 0.000000000000000000000000001783kg

ඉහත ක්වාර්ක් අංශු අතර ග්ලුඔන(Gluons) හුවමාරුව නිසා එකම ක්වාක් අංශුව අවස්ථා 3කට පත් වේ. එනම් සම්පුර්ණ ක්වාක් අංශු වර්ග ගණන 36කි. ප්‍රෝටෝන හා නියුට්‍රෝන නිර්මාණය වී ඇත්තේ Up Quarks හා Down Quarks මගිනි. ප්‍රෝටෝනයක Up Quarks 2ක් හා Down Quarks 1ක් ද, නියුට්‍රෝනයක Up Quarks 1ක් හා Down Quarks 2ක් ද ඇත. ප්‍රෝටෝනයක විශාලත්වය පිට්ටනියකට සමාන කළ විට ක්වාර්ක් අංශුවක් ටෙනිස් බෝලයක් පමණ වේ. එකම වර්ගයේ ක්වාර්ක් හා ප්‍රතික්වාර්ක් එකට එක් වුවහොත් විනාශ වී යයි. ප්‍රතික්වාර්ක් අංශු පෘථිවිය මත නොමැත. විශ්වයේ යම් යම් ස්ථාන වල පවතී. ඉහත ස්කන්ධයෙන් වැඩි ක්වාර්ක් අංශු වල ස්ථායීතාව අඩුය.

පෘථිවියේ ස්කන්ධයෙන් 99.9%කට අධික ප්‍රමාණයක් ක්වාර්ක් අංශු වන නමුත් පෘථිවියේ පරිමාව හා සසඳන විට ක්වාර්ක් අංශු සියල්ලෙහිම පරිමාව කොමඩු ගෙඩියක පරිමාවට සමානය. තවත් එවැනිම පරිමාවක් ඉලෙක්ට්‍රෝන වන අතර ඉතිරි සියල්ල හිස් අවකාශයයි.
Leptons
013) Electrons (e-) – (electric charge: -1, mass: 0.51M)
014) Positrons (e+) – (electric charge: +1, mass: 0.51M)
015) Electron neutrinos (ve) – (electric charge: 0, mass: 0.0000022M)
016) Positron neutrinos (ve’) – (electric charge: 0, mass: 0.0000022M)
017) Muons (μ-) – (electric charge: -1, mass: 105.66M)
018) Anti Muons (μ+) – (electric charge: +1, mass: 105.66M)
019) Muon neutrinos (vμ) – (electric charge: 0, mass: 0.17M)
020) Anti Muon neutrinos (vμ’) – (electric charge: 0, mass: 0.17M)
021) Tau (τ-) – (electric charge: -1, mass: 1776.84M)
022) Anti Tau (τ+) – (electric charge: +1, mass: 1776.84M)
023) Tau neutrinos (vτ) – (electric charge: 0, mass: 15.5M)
024) Anti Tau neutrinos (vτ’) – (electric charge: 0, mass: 15.5M)

ලෙප්ටන ක්වාර්ක් අංශු මෙන් ග්ලුඔන හුවමාරු නොකරන අතර W හා Z බෝසෝන හුවමාරුව මගින් ඉහත එක් එක් අවස්ථා වලට පරිවර්තනය වේ. උදාහරණයක් ලෙස මියුඔනයක් W- බෝසෝනයක් පිට කිරීමෙන් මියුඕන් නියුට්‍රිනෝවක් බවට පත් වේ. එම බොසෝනය ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් හා ප්‍රතිඉලෙක්ට්‍රොන් නියුට්‍රිනෝවක් බවට විඛණ්ඩනය වේ. සෑම තත්ත්පරයකදීම පෘථිවි පෘෂ්ටයේ වර්ග සෙන්ටිමීටරයක් තුලින් සූර්යයාගෙන් පැමිණෙන නියුට්‍රිනෝ අංශු බිලියන 65ක් ගමන් ගනී. එම සෑම අංශුවක්ම පෘථිවිය හරහා ආලෝකයේ වේගයට ආසන්න වේගයකින් ගමන් ගනී. සෑම මිනිත්තුවකදීම පෘථිවි පෘෂ්ටයේ වර්ග සෙන්ටිමීටරයක් තුලින් එක් මියුඕනයක් ගමන් ගනී. මියුඔන අංශු වලට මයික්‍රෝ තත්ත්පර ගණනක ඉතා කෙටි ආයු කාලයක් පවතී. ටෝ අංශු වල ආයු කාලය නැනෝ තත්ත්පරයටත් වඩා අඩු වන අතර ඒවා පයෝන හා ටෝ නියුට්‍රිනෝ බවට විඛන්ඩනය වේ.
Bosons
025) Photons (γ) – (spin: 1)
026) W+ bosons (W+) – (spin: 1, mass: 80.385M)
027) W- bosons (W-) – (spin: 1, mass: 80.385M)
028) Z bosons (Z) – (spin: 1, mass: 91.1876M)
029) Gluons (g) – (spin: 1)
030) Higgs bosons (H) – (spin: 0, mass: 126M)
031) Gravitons – (spin: 2)

ෆෝටෝන විද්‍යුත්චුම්බක බලය ඇති කරයි. ආලෝකය ඇතුළු සියලු විද්‍යුත්චුම්බක කිරණ ඇති වන්නේ ෆෝටෝන මගිනි. ආරෝපිත වස්තු ආකර්ෂණය හා විකර්ෂණය වන්නේද චුම්බක ආකර්ෂණය හා විකර්ෂණය වන්නේද ඒවා අතර ෆෝටෝන හුවමාරු වීමෙනි. එහි ප්‍රවේගය 299792.458 km/s වේ.

W හා Z බෝසෝන න්‍යෂ්ටික දුබල බලය ඇති කරයි. න්‍යෂ්ටික ක්ෂය වීමකදී W බෝසෝන පිට වේ. W බෝසෝනයකට ලෙප්ටනයක් හා නියුට්‍රිනෝවක් බවට විඛන්ඩනය විය හැක. Z බෝසෝනයකට ෆර්මියොනයක් හා එහි ප්‍රතිපදාර්ථය බවට විඛන්ඩනය විය හැක.

ග්ලුඔන න්‍යෂ්ටික ප්‍රබල බලය ඇති කරයි. උදාහරණයක් ලෙස ප්‍රෝටෝනයක් විඛන්ඩනය නොවී ස්ථායීව පවත්වා ගන්නේ එම ප්‍රොටෝනයේ ක්වාර්ක් අංශු අතර නිරන්තරයෙන් ග්ලුඔන හුවමාරු වීම නිසාය. එමගින් ක්වාර්ක් අංශු අතර වර්ණ බලය ඇති වේ. එය විද්‍යුත් ආකර්ෂණයට වඩා සිය ගුණයක් ප්‍රබල බලයකි. වර්ණාරෝපණය අනුව ග්ලුඔන 8කි. ((rb’+br’)/√2, (rg’+gr’)/√2, (bg’+gb’)/√2, (rr’-bb’)/√2, -i(rb’+br’)/√2, -i(rg’+gr’)/√2, -i(bg’+gb’)/√2, (rr’+bb’-2gg’)/√6)

පදාර්ථයට ස්කන්ධයක් ලැබී ඇත්තේ හිග්ස් බෝසෝන් මගින් ඇති කරන හිග්ස් ක්ෂේත්‍රය මගිනි.

ගුරුත්වය ඇති වන්නේ පදාර්ථ අතර ග්‍රවිටෝන් අංශු හුවමාරු වීමෙනි. ග්‍රවිටෝන් අංශු ඇති බව තවමත් සනාථ කර නොමැත.
Hadrons
Baryons

බේරියෝන නිර්මාණය වී ඇත්තේ ක්වාර්ක් අංශු 3ක් එක් වීමෙනි.

Nucleon Group
032) Protons (p) – (quark content: uud)
033) Anti Protons (p_) – (quark content: u’u’d’)
034) Neutrons (n) – (quark content: udd)
035) Anti Neutrons (n_) – (quark content: u’d’d’)

Lambda Group        036) Lambda particles (Λ) – (quark content: uds)
037) Charmed Lambda particles (Λc) – (quark content: udc)
038) Bottom Lambda particles (Λb) – (quark content: udb)

Sigma Group        039) Sigma particles (Σ) – (quark content: uds)
040) Sigma+ particles (Σ+) – (quark content: uus)
041) Sigma- particles (Σ-) – (quark content: dds)
042) Charmed Sigma++ particles (Σc++) – (quark content: uuc)
043) Charmed Sigma+ particles (Σc+) – (quark content: udc)
044) Charmed Sigma particles (Σc) – (quark content: ddc)
045) Bottom Sigma particles (Σb) – (quark content: udb)
046) Bottom Sigma+ particles (Σb+) – (quark content: uub)
047) Bottom Sigma- particles (Σb-) – (quark content: ddb)

Xi Group        048) Xi particles (Ξ) – (quark content: uss)
049) Xi- particles (Ξ-) – (quark content: dss)
050) Charmed Xi particles (Ξc) – (quark content: dsc)
051) Charmed Xi+ particles (Ξc+) – (quark content: usc)
052) Charmed Xi prime particles (Ξc’) – (quark content: dsc)
053) Charmed Xi+ prime particles (Ξc+’) – (quark content: usc)
054) Double charmed Xi++ particles (Ξcc++) – (quark content: ucc)
055) Double charmed Xi+ particles (Ξcc+) – (quark content: dcc)
056) Bottom Xi particles (Ξb) – (quark content: usb)
057) Bottom Xi- particles (Ξb-) – (quark content: dsb)
058) Bottom Xi prime particles (Ξb’) – (quark content: usb)
059) Bottom Xi- prime particles (Ξb-‘) – (quark content: dsb)
060) Double bottom Xi particles (Ξbb) – (quark content: ubb)
061) Double bottom Xi- particles (Ξbb-) – (quark content: dbb)
062) Charmed bottom Xi particles (Ξcb) – (quark content: dcb)
063) Charmed bottom Xi+ particles (Ξcb+) – (quark content: ucb)
064) Charmed bottom Xi prime particles (Ξcb’) – (quark content: dcb)
065) Charmed bottom Xi+ prime particles (Ξcb+’) – (quark content: ucb)

Omega Group        066) Charmed Omega particles (Ωc) – (quark content: ssc)
067) Bottom Omega- particles (Ωb-) – (quark content: ssb)
068) Double charmed Omega+ particles (Ωcc+) – (quark content: scc)
069) Charmed bottom Omega particles (Ωcb) – (quark content: scb)
070) Charmed bottom Omega prime particles (Ωcb’) – (quark content: scb)
071) Double bottom Omega- particles (Ωbb-) – (quark content: sbb)
072) Double charmed bottom Omega+ particles (Ωccb+) – (quark content: ccb)
073) Charmed double bottom Omega particles (Ωcbb) – (quark content: cbb)
074) Triple charmed Omega++ particles (Ωccc++) – (quark content: ccc)
075) Triple bottom Omega- particles (Ωbbb-) – (quark content: bbb)

Delta Group        076) Delta particles (Δ) – (quark content: udd)
077) Delta+ particles (Δ+) – (quark content: uud)
078) Delta++ particles (Δ++) – (quark content: uuu)
079) Delta- particles (Δ-) – (quark content: ddd)

ඉහත බේරියෝන අතුරින් නියුක්ලියෝන හැරුනුකොට ඉතිරි සියල්ල අස්ථායී වේ. නැනෝ තත්ත්පරයක ආයු කාලයක්වත් නොමැත. ප්‍රෝටෝනයක ආයු කාලය වසර 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ඉක්මවයි. නිදහස් නියුට්‍රෝනයක ආයු කාලය මිනිත්තු 15ක් පමණ වේ. පරමාණුවක විශාලත්වය පිට්ටනියකට සමාන කළ විට ප්‍රෝටෝනයක් අබ ඇටයක් පමණ වේ.

Mesons

මීසෝන ක්වාර්ක් අංශුවක් හා ප්‍රති ක්වාර්ක් අංශුවක් එක් වීමෙන් සෑදී ඇත.
080) Pions (π) – (quark content: (uu’-dd’)/√2)
081) Pions+ (π+) – (quark content: ud’)
082) Anti Pions- (π-) – (quark content: u’d)
083) Eta mesons (η) – (quark content: (uu’+dd’-2ss’)/√6)
084) Eta prime mesons (η‘) – (quark content: (uu’+dd’+ss’)/√3)
085) Charmed Eta mesons (ηc) – (quark content: cc’)
086) Bottom Eta mesons (ηb) – (quark content: bb’)
087) Kaons (K) – (quark content: ds’)
088) Anti Kaons (K_) – (quark content: d’s)
089) Kaons+ (K+) – (quark content: us’)
090) Anti Kaons- (K-_) – (quark content: u’s)
091) K-long mesons (KL) – (quark content: (ds’-sd’)/√2)
092) K-short mesons (KS) – (quark content: (ds’-sd’)/√2)
093) D mesons (D) – (quark content: cu’)
094) Anti D mesons (D_) – (quark content: c’u)
095) D+ mesons (D+) – (quark content: cd’)
096) Anti D- mesons (D-_) – (quark content: c’d)
097) Strange D+ mesons (Ds+) – (quark content: cs’)
098) Anti Strange D- mesons (Ds-_) – (quark content: c’s)
099) B mesons (B) – (quark content: db’)
100) Anti B mesons (B_) – (quark content: d’b)
101) B+ mesons (B+) – (quark content: ub’)
102) Anti B- mesons (B-_) – (quark content: u’b)
103) Strange B mesons (Bs) – (quark content: sb’)
104) Anti Strange B mesons (Bs_) – (quark content: s’b)
105) Charmed B+ mesons (Bc+) – (quark content: cb’)
106) Anti Charmed B- mesons (Bc-_) – (quark content: c’b)
107) Rho mesons (ρ) – (quark content: (uu’-dd’)/√2)
108) Rho+ mesons (ρ+) – (quark content: ud’)
109) Anti Rho- mesons (ρ-_) – (quark content: u’d)
110) Omega mesons (ω) – (quark content: (uu’+dd’)/√2)
111) Phi mesons (φ) – (quark content: ss’)
112) J/Psi mesons (J/ψ) – (quark content: cc’)
113) Upsilon mesons (ϒ) – (quark content: bb’)
පරමාණුක න්‍යෂ්ටියක නියුක්ලියෝන අතර න්‍යෂ්ටික ප්‍රබල බලය ඇති වන්නේ පයෝන හුවමාරුවෙනි. එමගින් න්‍යෂ්ටිය විඛන්ඩනය නොවී තබා ගනී. පයෝනයකට මියුඕනයක් හා මියුඕන් නියුට්‍රිනෝවක් බවටද පොසිට්‍රෝනයක් හා ඉලෙක්ට්‍රෝන් නියුට්‍රිනෝවක් බවටද විඛන්ඩනය විය හැක. කෙඕනයකට පයෝන 3ක් බවට විඛන්ඩනය විය හැක.
Hypothetical Particles (කල්පිත අංශු)

මෙම අංශු වල පැවැත්ම තහවුරු කර නොමැත.

114) Neutralinos – (super partner of neutral bosons)
115) Charginos – (super partner of charged bosons)
116) Photinos – (super partner of photons)
117) Winos – (super partner of W bosons)
118) Zinos – (super partner of Z bosons)
119) Higgsinos – (super partner of Higgs bosons)
120) Gluinos – (super partner of gluons)
121) Gravitinos – (super partner of gravitons)
122) Sleptons – (super partner of leptons)
123) Sneutrinos – (super partner of neutrinos)
124) Squarks – (super partner of quarks)
125) Graviscalars – (ගුරුත්ව ක්ෂේත්‍රය උත්තේජනය කරන අංශුව)
126) Graviphotons – (ප්‍රතිගුරුත්ව ක්ෂේත්‍රය උත්තේජනය කරන අංශුව)
127) Axions – (අඳුරු පදාර්ථයක්)
128) Axinos – (Fermionic super partner of axions)
129) Saxions – (Scalar super partner of axions)
130) Branons – (චතුර්මානයෙන් ඔබ්බට දිව යයි)
131) Dilatons – (චතුර්මානයෙන් ඔබ්බට දිව යයි)
132) Dilatinos – (super partner of dilatons)
133) X bosons
134) Y bosons
135) W’ bosons
136) Z’ bosons
137) Magnetic photons
138) Majorons – (නියුට්‍රිනෝ අංශු වල ස්කන්ධය ඇති කරයි)
139) Majorana fermions
140) Chameleons – (අඳුරු පදාර්ථයක්)

141) Sterile neutrinos – (ගුරුත්වය හැර අනෙකුත් බල වලට දායක නොවන අංශුවක්)
142) Accelerons

143) Curvatons

144) Binos

145) Goldstinos

146) Sgoldstinos – (super partner of goldstinos)

147) Maximons

148) Vohus

149) Tohus

150) Planck particles
ඉහත බෝසෝන යටතේ දක්වා ඇති ග්‍රවිටෝන් අංශුද තවමත් කල්පිත අංශුවක් වේ.

උපුටාගැනීම

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w