අනේ මන්දාලු


බදුර්දීන් අතුරුදහන් වෙලාලු

පොලිස් කණ්ඩායම් 6ක් දාලලු

අපිට පොඩි ආතල් එකක් දෙන්නලු

අනේ ආණ්ඩුව කන කට්ටක්ලු