පරමාණුවට වඩා කුඩා අංශු 150ක්


පරමාණුවට වඩා කුඩා අංශු 150ක් (150 Particles smaller than an atom)

පරමාණුවක පරිමාවෙන් 99.999999999999%ක් පමණ හිස් අවකාශය වන අතර 0.000000000001%ක් උප පරමාණුක අංශු වලින් යුක්ත වේ. පරමාණුවට වඩා කුඩා අංශු වර්ග අනන්ත ගණනක් තිබිය හැකි අතර මෙහිදී දක්වා ඇත්තේ 150ක් පමණි.

Fermions

ෆර්මියෝන වල බැමුම(spin) 1/2 වේ. බැමුම යනු නැවත මුල් අවස්ථාවට පත් වීමට භ්‍රමණය විය යුතු වට ගණනයි. ඕනෑම භෞතික වස්තුවක් එක් වටයක් එනම් අංශක 360ක් භ්‍රමණය වීමෙන් නැවත මුල් අවස්ථාවට පත් වේ. එහෙත් ෆර්මියෝන අංශක 180ක් භ්‍රමණය වීමෙන් මුල් අවස්ථාවට පත් වේ.

Quarks
001) Up Quarks (u) – (electric charge: +2/3, mass: 1.7M-3.1M)
002) Anti Up Quarks (u’) – (electric charge: -2/3, mass: 1.7M-3.1M)
003) Down Quarks (d) – (electric charge: -1/3, mass: 4.1M-5.7M)
004) Anti Down Quarks (d’) – (electric charge: +1/3, mass: 4.1M-5.7M)
005) Charm Quarks (c) – (electric charge: +2/3, mass: 1180M-1340M)
006) Anti Charm Quarks (c’) – (electric charge: -2/3, mass: 1180M-1340M)
007) Strange Quarks (s) – (electric charge: -1/3, mass: 80M-130M)
008) Anti Strange Quarks (s’) – (electric charge: +1/3, mass: 80M-130M)
009) Top Quarks (t) – (electric charge: +2/3, mass: ~172900M)
010) Anti Top Quarks (t’) – (electric charge: -2/3, mass: ~172900M)
011) Bottom Quarks (b) – (electric charge: -1/3, mass: ~4190M)
012) Anti Bottom Quarks (b’) – (electric charge: +1/3, mass: ~4190M)

*M = 0.000000000000000000000000001783kg

ඉහත ක්වාර්ක් අංශු අතර ග්ලුඔන(Gluons) හුවමාරුව නිසා එකම ක්වාක් අංශුව අවස්ථා 3කට පත් වේ. එනම් සම්පුර්ණ ක්වාක් අංශු වර්ග ගණන 36කි. ප්‍රෝටෝන හා නියුට්‍රෝන නිර්මාණය වී ඇත්තේ Up Quarks හා Down Quarks මගිනි. ප්‍රෝටෝනයක Up Quarks 2ක් හා Down Quarks 1ක් ද, නියුට්‍රෝනයක Up Quarks 1ක් හා Down Quarks 2ක් ද ඇත. ප්‍රෝටෝනයක විශාලත්වය පිට්ටනියකට සමාන කළ විට ක්වාර්ක් අංශුවක් ටෙනිස් බෝලයක් පමණ වේ. එකම වර්ගයේ ක්වාර්ක් හා ප්‍රතික්වාර්ක් එකට එක් වුවහොත් විනාශ වී යයි. ප්‍රතික්වාර්ක් අංශු පෘථිවිය මත නොමැත. විශ්වයේ යම් යම් ස්ථාන වල පවතී. ඉහත ස්කන්ධයෙන් වැඩි ක්වාර්ක් අංශු වල ස්ථායීතාව අඩුය.

පෘථිවියේ ස්කන්ධයෙන් 99.9%කට අධික ප්‍රමාණයක් ක්වාර්ක් අංශු වන නමුත් පෘථිවියේ පරිමාව හා සසඳන විට ක්වාර්ක් අංශු සියල්ලෙහිම පරිමාව කොමඩු ගෙඩියක පරිමාවට සමානය. තවත් එවැනිම පරිමාවක් ඉලෙක්ට්‍රෝන වන අතර ඉතිරි සියල්ල හිස් අවකාශයයි.
Leptons
013) Electrons (e-) – (electric charge: -1, mass: 0.51M)
014) Positrons (e+) – (electric charge: +1, mass: 0.51M)
015) Electron neutrinos (ve) – (electric charge: 0, mass: 0.0000022M)
016) Positron neutrinos (ve’) – (electric charge: 0, mass: 0.0000022M)
017) Muons (μ-) – (electric charge: -1, mass: 105.66M)
018) Anti Muons (μ+) – (electric charge: +1, mass: 105.66M)
019) Muon neutrinos (vμ) – (electric charge: 0, mass: 0.17M)
020) Anti Muon neutrinos (vμ’) – (electric charge: 0, mass: 0.17M)
021) Tau (τ-) – (electric charge: -1, mass: 1776.84M)
022) Anti Tau (τ+) – (electric charge: +1, mass: 1776.84M)
023) Tau neutrinos (vτ) – (electric charge: 0, mass: 15.5M)
024) Anti Tau neutrinos (vτ’) – (electric charge: 0, mass: 15.5M)

ලෙප්ටන ක්වාර්ක් අංශු මෙන් ග්ලුඔන හුවමාරු නොකරන අතර W හා Z බෝසෝන හුවමාරුව මගින් ඉහත එක් එක් අවස්ථා වලට පරිවර්තනය වේ. උදාහරණයක් ලෙස මියුඔනයක් W- බෝසෝනයක් පිට කිරීමෙන් මියුඕන් නියුට්‍රිනෝවක් බවට පත් වේ. එම බොසෝනය ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් හා ප්‍රතිඉලෙක්ට්‍රොන් නියුට්‍රිනෝවක් බවට විඛණ්ඩනය වේ. සෑම තත්ත්පරයකදීම පෘථිවි පෘෂ්ටයේ වර්ග සෙන්ටිමීටරයක් තුලින් සූර්යයාගෙන් පැමිණෙන නියුට්‍රිනෝ අංශු බිලියන 65ක් ගමන් ගනී. එම සෑම අංශුවක්ම පෘථිවිය හරහා ආලෝකයේ වේගයට ආසන්න වේගයකින් ගමන් ගනී. සෑම මිනිත්තුවකදීම පෘථිවි පෘෂ්ටයේ වර්ග සෙන්ටිමීටරයක් තුලින් එක් මියුඕනයක් ගමන් ගනී. මියුඔන අංශු වලට මයික්‍රෝ තත්ත්පර ගණනක ඉතා කෙටි ආයු කාලයක් පවතී. ටෝ අංශු වල ආයු කාලය නැනෝ තත්ත්පරයටත් වඩා අඩු වන අතර ඒවා පයෝන හා ටෝ නියුට්‍රිනෝ බවට විඛන්ඩනය වේ.
Bosons
025) Photons (γ) – (spin: 1)
026) W+ bosons (W+) – (spin: 1, mass: 80.385M)
027) W- bosons (W-) – (spin: 1, mass: 80.385M)
028) Z bosons (Z) – (spin: 1, mass: 91.1876M)
029) Gluons (g) – (spin: 1)
030) Higgs bosons (H) – (spin: 0, mass: 126M)
031) Gravitons - (spin: 2)

ෆෝටෝන විද්‍යුත්චුම්බක බලය ඇති කරයි. ආලෝකය ඇතුළු සියලු විද්‍යුත්චුම්බක කිරණ ඇති වන්නේ ෆෝටෝන මගිනි. ආරෝපිත වස්තු ආකර්ෂණය හා විකර්ෂණය වන්නේද චුම්බක ආකර්ෂණය හා විකර්ෂණය වන්නේද ඒවා අතර ෆෝටෝන හුවමාරු වීමෙනි. එහි ප්‍රවේගය 299792.458 km/s වේ.

W හා Z බෝසෝන න්‍යෂ්ටික දුබල බලය ඇති කරයි. න්‍යෂ්ටික ක්ෂය වීමකදී W බෝසෝන පිට වේ. W බෝසෝනයකට ලෙප්ටනයක් හා නියුට්‍රිනෝවක් බවට විඛන්ඩනය විය හැක. Z බෝසෝනයකට ෆර්මියොනයක් හා එහි ප්‍රතිපදාර්ථය බවට විඛන්ඩනය විය හැක.

ග්ලුඔන න්‍යෂ්ටික ප්‍රබල බලය ඇති කරයි. උදාහරණයක් ලෙස ප්‍රෝටෝනයක් විඛන්ඩනය නොවී ස්ථායීව පවත්වා ගන්නේ එම ප්‍රොටෝනයේ ක්වාර්ක් අංශු අතර නිරන්තරයෙන් ග්ලුඔන හුවමාරු වීම නිසාය. එමගින් ක්වාර්ක් අංශු අතර වර්ණ බලය ඇති වේ. එය විද්‍යුත් ආකර්ෂණයට වඩා සිය ගුණයක් ප්‍රබල බලයකි. වර්ණාරෝපණය අනුව ග්ලුඔන 8කි. ((rb’+br’)/√2, (rg’+gr’)/√2, (bg’+gb’)/√2, (rr’-bb’)/√2, -i(rb’+br’)/√2, -i(rg’+gr’)/√2, -i(bg’+gb’)/√2, (rr’+bb’-2gg’)/√6)

පදාර්ථයට ස්කන්ධයක් ලැබී ඇත්තේ හිග්ස් බෝසෝන් මගින් ඇති කරන හිග්ස් ක්ෂේත්‍රය මගිනි.

ගුරුත්වය ඇති වන්නේ පදාර්ථ අතර ග්‍රවිටෝන් අංශු හුවමාරු වීමෙනි. ග්‍රවිටෝන් අංශු ඇති බව තවමත් සනාථ කර නොමැත.
Hadrons
Baryons

බේරියෝන නිර්මාණය වී ඇත්තේ ක්වාර්ක් අංශු 3ක් එක් වීමෙනි.

Nucleon Group
032) Protons (p) – (quark content: uud)
033) Anti Protons (p_) – (quark content: u’u’d’)
034) Neutrons (n) – (quark content: udd)
035) Anti Neutrons (n_) – (quark content: u’d’d’)

Lambda Group        036) Lambda particles (Λ) – (quark content: uds)
037) Charmed Lambda particles (Λc) – (quark content: udc)
038) Bottom Lambda particles (Λb) – (quark content: udb)

Sigma Group        039) Sigma particles (Σ) – (quark content: uds)
040) Sigma+ particles (Σ+) – (quark content: uus)
041) Sigma- particles (Σ-) – (quark content: dds)
042) Charmed Sigma++ particles (Σc++) – (quark content: uuc)
043) Charmed Sigma+ particles (Σc+) – (quark content: udc)
044) Charmed Sigma particles (Σc) – (quark content: ddc)
045) Bottom Sigma particles (Σb) – (quark content: udb)
046) Bottom Sigma+ particles (Σb+) – (quark content: uub)
047) Bottom Sigma- particles (Σb-) – (quark content: ddb)

Xi Group        048) Xi particles (Ξ) – (quark content: uss)
049) Xi- particles (Ξ-) – (quark content: dss)
050) Charmed Xi particles (Ξc) – (quark content: dsc)
051) Charmed Xi+ particles (Ξc+) – (quark content: usc)
052) Charmed Xi prime particles (Ξc’) – (quark content: dsc)
053) Charmed Xi+ prime particles (Ξc+’) – (quark content: usc)
054) Double charmed Xi++ particles (Ξcc++) – (quark content: ucc)
055) Double charmed Xi+ particles (Ξcc+) – (quark content: dcc)
056) Bottom Xi particles (Ξb) – (quark content: usb)
057) Bottom Xi- particles (Ξb-) – (quark content: dsb)
058) Bottom Xi prime particles (Ξb’) – (quark content: usb)
059) Bottom Xi- prime particles (Ξb-‘) – (quark content: dsb)
060) Double bottom Xi particles (Ξbb) – (quark content: ubb)
061) Double bottom Xi- particles (Ξbb-) – (quark content: dbb)
062) Charmed bottom Xi particles (Ξcb) – (quark content: dcb)
063) Charmed bottom Xi+ particles (Ξcb+) – (quark content: ucb)
064) Charmed bottom Xi prime particles (Ξcb’) – (quark content: dcb)
065) Charmed bottom Xi+ prime particles (Ξcb+’) – (quark content: ucb)

Omega Group        066) Charmed Omega particles (Ωc) – (quark content: ssc)
067) Bottom Omega- particles (Ωb-) – (quark content: ssb)
068) Double charmed Omega+ particles (Ωcc+) – (quark content: scc)
069) Charmed bottom Omega particles (Ωcb) – (quark content: scb)
070) Charmed bottom Omega prime particles (Ωcb’) – (quark content: scb)
071) Double bottom Omega- particles (Ωbb-) – (quark content: sbb)
072) Double charmed bottom Omega+ particles (Ωccb+) – (quark content: ccb)
073) Charmed double bottom Omega particles (Ωcbb) – (quark content: cbb)
074) Triple charmed Omega++ particles (Ωccc++) – (quark content: ccc)
075) Triple bottom Omega- particles (Ωbbb-) – (quark content: bbb)

Delta Group        076) Delta particles (Δ) – (quark content: udd)
077) Delta+ particles (Δ+) – (quark content: uud)
078) Delta++ particles (Δ++) – (quark content: uuu)
079) Delta- particles (Δ-) – (quark content: ddd)

ඉහත බේරියෝන අතුරින් නියුක්ලියෝන හැරුනුකොට ඉතිරි සියල්ල අස්ථායී වේ. නැනෝ තත්ත්පරයක ආයු කාලයක්වත් නොමැත. ප්‍රෝටෝනයක ආයු කාලය වසර 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ඉක්මවයි. නිදහස් නියුට්‍රෝනයක ආයු කාලය මිනිත්තු 15ක් පමණ වේ. පරමාණුවක විශාලත්වය පිට්ටනියකට සමාන කළ විට ප්‍රෝටෝනයක් අබ ඇටයක් පමණ වේ.

Mesons

මීසෝන ක්වාර්ක් අංශුවක් හා ප්‍රති ක්වාර්ක් අංශුවක් එක් වීමෙන් සෑදී ඇත.
080) Pions (π) – (quark content: (uu’-dd’)/√2)
081) Pions+ (π+) – (quark content: ud’)
082) Anti Pions- (π-) – (quark content: u’d)
083) Eta mesons (η) – (quark content: (uu’+dd’-2ss’)/√6)
084) Eta prime mesons (η‘) – (quark content: (uu’+dd’+ss’)/√3)
085) Charmed Eta mesons (ηc) – (quark content: cc’)
086) Bottom Eta mesons (ηb) – (quark content: bb’)
087) Kaons (K) – (quark content: ds’)
088) Anti Kaons (K_) – (quark content: d’s)
089) Kaons+ (K+) – (quark content: us’)
090) Anti Kaons- (K-_) – (quark content: u’s)
091) K-long mesons (KL) – (quark content: (ds’-sd’)/√2)
092) K-short mesons (KS) – (quark content: (ds’-sd’)/√2)
093) D mesons (D) – (quark content: cu’)
094) Anti D mesons (D_) – (quark content: c’u)
095) D+ mesons (D+) – (quark content: cd’)
096) Anti D- mesons (D-_) – (quark content: c’d)
097) Strange D+ mesons (Ds+) – (quark content: cs’)
098) Anti Strange D- mesons (Ds-_) – (quark content: c’s)
099) B mesons (B) – (quark content: db’)
100) Anti B mesons (B_) – (quark content: d’b)
101) B+ mesons (B+) – (quark content: ub’)
102) Anti B- mesons (B-_) – (quark content: u’b)
103) Strange B mesons (Bs) – (quark content: sb’)
104) Anti Strange B mesons (Bs_) – (quark content: s’b)
105) Charmed B+ mesons (Bc+) – (quark content: cb’)
106) Anti Charmed B- mesons (Bc-_) – (quark content: c’b)
107) Rho mesons (ρ) – (quark content: (uu’-dd’)/√2)
108) Rho+ mesons (ρ+) – (quark content: ud’)
109) Anti Rho- mesons (ρ-_) – (quark content: u’d)
110) Omega mesons (ω) – (quark content: (uu’+dd’)/√2)
111) Phi mesons (φ) – (quark content: ss’)
112) J/Psi mesons (J/ψ) – (quark content: cc’)
113) Upsilon mesons (ϒ) – (quark content: bb’)
පරමාණුක න්‍යෂ්ටියක නියුක්ලියෝන අතර න්‍යෂ්ටික ප්‍රබල බලය ඇති වන්නේ පයෝන හුවමාරුවෙනි. එමගින් න්‍යෂ්ටිය විඛන්ඩනය නොවී තබා ගනී. පයෝනයකට මියුඕනයක් හා මියුඕන් නියුට්‍රිනෝවක් බවටද පොසිට්‍රෝනයක් හා ඉලෙක්ට්‍රෝන් නියුට්‍රිනෝවක් බවටද විඛන්ඩනය විය හැක. කෙඕනයකට පයෝන 3ක් බවට විඛන්ඩනය විය හැක.
Hypothetical Particles (කල්පිත අංශු)

මෙම අංශු වල පැවැත්ම තහවුරු කර නොමැත.

114) Neutralinos - (super partner of neutral bosons)
115) Charginos - (super partner of charged bosons)
116) Photinos - (super partner of photons)
117) Winos - (super partner of W bosons)
118) Zinos - (super partner of Z bosons)
119) Higgsinos - (super partner of Higgs bosons)
120) Gluinos - (super partner of gluons)
121) Gravitinos - (super partner of gravitons)
122) Sleptons - (super partner of leptons)
123) Sneutrinos - (super partner of neutrinos)
124) Squarks - (super partner of quarks)
125) Graviscalars - (ගුරුත්ව ක්ෂේත්‍රය උත්තේජනය කරන අංශුව)
126) Graviphotons - (ප්‍රතිගුරුත්ව ක්ෂේත්‍රය උත්තේජනය කරන අංශුව)
127) Axions - (අඳුරු පදාර්ථයක්)
128) Axinos - (Fermionic super partner of axions)
129) Saxions - (Scalar super partner of axions)
130) Branons - (චතුර්මානයෙන් ඔබ්බට දිව යයි)
131) Dilatons - (චතුර්මානයෙන් ඔබ්බට දිව යයි)
132) Dilatinos - (super partner of dilatons)
133) X bosons
134) Y bosons
135) W’ bosons
136) Z’ bosons
137) Magnetic photons
138) Majorons - (නියුට්‍රිනෝ අංශු වල ස්කන්ධය ඇති කරයි)
139) Majorana fermions
140) Chameleons - (අඳුරු පදාර්ථයක්)

141) Sterile neutrinos – (ගුරුත්වය හැර අනෙකුත් බල වලට දායක නොවන අංශුවක්)
142) Accelerons

143) Curvatons

144) Binos

145) Goldstinos

146) Sgoldstinos - (super partner of goldstinos)

147) Maximons

148) Vohus

149) Tohus

150) Planck particles
ඉහත බෝසෝන යටතේ දක්වා ඇති ග්‍රවිටෝන් අංශුද තවමත් කල්පිත අංශුවක් වේ.

උපුටාගැනීම

කවුද ඕයි කියන්නෙ මහින්දට බෑ කියල…..?


කවුද ඕයි කියන්නෙ.. මහින්දට පුළුවන්..! මහින්දට කොච්චර දේවල් පුළුවන් ද..?

මහින්දට පුළුවන් සුනාමි සහන මණ්ඩලේට විවේචන එල්ල වුණාම සරත් එන්. ද සිල්වා ව සාක්කුවෙ දා ගන්න..

මහින්දට පුළුවන් හලාවත ධීවර උද්ඝෝෂණේදි වෙඩි කාපු කොල්ලගෙ මළගෙදර ගිහිං සංවේදීව අඬන්න..

මහින්දට පුළුවන් මර්වින් දම්මලා රූපවාහිනියෙ පෝද්දල ජයන්‍තට ගස්සවලා ඒ මනුස්සයගෙ රවුළ කපලා ඌටම කවන්න..

මහින්දට පුළුවන් රතුපස්වල උද්ඝෝෂණේදි වෙඩිකාලා මැරුණු ඕලෙවල් කොල්ලා, අකිලගෙ මළගේ රාජ්‍ය වියදමෙන් කරවන්න..

මහින්දට පුළුවන් චීනෙන් ණයට අරං පලස්තීනෙට ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියනයක් දෙන්න..

මහින්දට පුළුවන් හම්බන්තොටයි කොළඹයි වරායවල් දෙකම අවුරුදු අනූ නවයකට චීනෙට ලියල දෙන්න..

මහින්දට පුළුවන් අට පාස් නැති විමල් ගොබ්බයා දම්මවලා රටේ අගවිනිසුරුවරියට මෝඩ ගෑණි කියල කියවන්න..

මහින්දට පුළුවන් තමන්ගෙ අසූචි කන්ද වහන්න කඩේ ගිය ක්‍රිස් නෝනිස්ව අස් කරල දාන්න..

මහින්දට පුළුවන් යකඩ හොරුන්ට සමාව දීල මාධ්‍ය අංශය බාරදෙන්න..

මහින්දට පුළුවන් බෞද්ධයාගෙ මුදුන් මල්කඩ වන් දළදා මාළිගේ ඉස්සරහ හෙළුවැලි සුද්දියො නටවන කාර් රේස් බල බල චියර් කරන්න..

ඔක්කොටම වඩා මහින්දට පුළුවන් අරන්‍තලාවෙදි භික්ෂුන් වහන්සේලා පණහකට ආසන්න ගණනක් බල්ලො බළල්ලු වගේ කපා කොටා මරා දාපු කරුණා අම්මාන්ට පක්ෂ උපනායකකම දෙන්න..

දැන් කවුද ඕයි කියන්නෙ මහින්දට බෑ කියල? මීට පස්සෙ මාත් කියන්නෙ,

“මහින්දට පුළුවන්.. ඔව්.. ඔය කියපුවා සහ නොකියපුවා එක්ක, තව ඔයිටත් වඩා දේවල් කරවන්න, එක පාරක් නෙමෙයි තුන් පාරක් පුළුවන්..”

උපුටාගැනීමකි

මං කවුද? උඹ කවුද ?


උඹ හිත්නව නම් තාමත්
මම උඹ එනකම්
අඬ අඬ රිළවෙක් වගේ
බලන් ඇති කියලා
උඹට ආයෙත් වැරදිලා!
එක පාරක් මදිවට
තව පාරක්!
මම ගිය හකුරට
අඬන එකෙක් නෙමෙයි කියලා
උඹත් දැනං හිටියා
මාත් දැනං හිටියා!
අමරදේවගෙ
“විකසිත පෙම් පොකුරු පියුම්”
උඹත් අහලා තියනවා
මාත් අහලා තියනවා
ඇනා කැරනිනා
උඹත් කියෙව්වා
මාත් කියෙව්වා
දැන් ඉතින්,
උඹ දන්නවා
මං කවුද
උඹ කවුද
කියලා…
(උපුටා ගැනීමකි )

ගරු ජනාධිපතිතුමාට නැණ නුවණ පහළවේවා !


ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිදුන් වෙත ලියා දන්වන වග නම්…


ගරු ජනාධිපතිතුමනි ,


පෙර රජ දවස සිට ශ්‍රී ලංකාවේ බුදු දහම සුරක්ෂිත පෝෂණය කිරීම රජයේ වගකීමක් වූ බවත් වර්තමාන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුවද එම වගකීම නො
පිරිහෙලා ඉටු කල යුතු නීතියක් බවත් ඔබතුමාට අවබෝධයක් ඇතැයි අපි සිතමු .එහෙත් පහුගිය කාලයේ දිගින් දිගටම සිදු වූ යම් යම් සිදුවීම් අනුව එම කාර්යය ඉටු වුවාදැයි රටේ බහුතර පිරිස වන අපට ගැටළුවක් ඇත.ඒ අතරින් පහත කරුණු පිළිබද ඔබතුමාගේ දැඩි අවධානය යොමු කරවීමට කැමැත්තෙමු .


1.උතුරු නැගෙනහිර බොදු පුද බිම් අන්තවාදී ආක්‍රමණයට ලක්වීම සහ විනාශ වීම .
2.එකම රටේ විවිධ ජනවර්ගවලට වෙනම නීතීන් සම්මත කිරීම සැමට පොදු නීතියක් ක්‍රියාත්මක නොකිරීම .
3.මහනාහිමිවරුන් ඇතුළු රට ජාතිය ආගම රැකීමට පෙරට එන භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ උපදෙස් පිළිනොපැදීම .
4.උසාවි නියෝග නොතකා වහාබ්වාදී තව්හිඩ් ජමාඩ් සංවිධානයේ ඉල්ලීම්වලට ඉඩ දී රැළියක් පැවැත්වීමට ඉඩ දීම බෞද්ධයන්ට එම අයිතිය අහිමි කිරීම.
5.රජරට ප්‍රදේශයේ ජනතාව නියගයෙන් වකුගඩු රෝගයෙන් පීඩා විදිද්දී ඒ බව නොතකා පලස්තීනයේ අන්තවාදී හමාස් ත්‍රස්තවාදීන්ට ඩොලර් මිලියනයක් පරිත්‍යාග කිරීම .
6.රටත් රටේ ජනතාවත් රටේ අනාගතයත් අනතුරකට හෙලමින් රට ණය උගුලක සිර කිරීම .


ඉහත කාරණා ඇතුළු බෞද්ධයින් මුහුණ දෙන ගැටලුවලට ස්ථිරසාර විසදුම් ලබාදීමට ඉක්මනින් කටයුතු නොකලොත් බහුතර සිංහල බෞද්ධයන්ගේ විශ්වාසය ඔබතුමාට අහිමි වන බවත් එය ඉදිරි  පරාජයට ප්‍රබලව බලපෑ හැකි බවත් සඳහන් කරනු වටී .


බුදු සසුනත් මව්බිමත් රැකගැනීමට ඔබතුමාට නැණ නුවණ පහළවේවා !
රට සමෘද්ධිමත් වේවා !
තෙරුවන් සරණයි !


මීට කලකිරීමට පත් බොදු පුරවැසියෝ

උපුටාගැනීමකී

ජීවිතය ගැන


ජීවිතය ගැන ,
ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් අහිමි උන කෙනෙක්,
ජීවිතය තනියම ගොඩනගාගත් කෙනෙක්,
ජීවිතය ගැන පර්යේෂණ කල කෙනෙක්,
ජීවිත ගණනකට ජීවිතය ගැන කියා දුන්න කෙනෙක්,
ජීවිත ගණනක් ජීවත් කරවපු කෙනෙක්,
ජීවිතය පුරාවටම තාමත්,
ජීවත් වෙන්න වෙරදරනවා,
ඒ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි,

……………………

රටක් හිනැස්සවූ සුනිල් හෙට්‌ටිආරච්චි කලාකරුවා ඔබ එනතුරු බලා සිටියි.


රටක් හිනැස්සවූ සුනිල් හෙට්‌ටිආරච්චි කලාකරුවා මේවනවිට සිටින්නේ රෝගාතුරවය. වසර හතරකට ආසන්න කාලයක්‌ පාකින්සන් රෝගී තත්ත්වයෙන් සුනිල් හෙට්ටිආරච්චි පෙළුණු බව ඔහුගේ දූ දරුවන් මාධ්‍යයට පවසා තිබුණි.

Image00001
බෙහෙවින්ම මතකය අඩු මට්‌ටමක සිටින සුනිල් හෙට්ටිආරච්චිට පෙර මෙන් අතීතය ගැන බොහෝ දේ ආවර්ජනය කිරීමට හෝ එය වචනවලට පෙරැළීමේ හැකියාවක්‌ නැත. ඒ පාකින්සන් රෝගයේ ස්‌වභාවයයි.
සුනිල් කලකට ඉහතදී ඇනස්‌ලි, සැමුවෙල්, බර්ටි සමඟ එක්‌ව “විනෝද සමය” වැඩසටහනේ පවා ශිල්පියකු ලෙස කටයුතු කළේය. වර්තමානයේදීත් ඔහු කෙරේ එසේ භේදයකින් තොරව ප්‍රේක්‍ෂක රසික සමූහයක්‌ බැඳී සිටින්නේ ඔහුගේ ඒ රංගන ප්‍රතිභාව කෙරෙහි දැක්‌වූ ඇල්ම හේතුවෙනි.

Image00003

සති දෙකකට පමණ පෙර සුනිල් හෙට්ටිආරච්චි කලාකරුවා යලිත් බලවත් ලෙස රෝගාතුර වී රෝහල්ගතකොට ඇත. මහ හඬින් රසබස් තෙපළු ගී ගැයූ ඔහු අද සෙමින් වචන ගලපයි. දැන් ඔහුට අවශ්‍යය වන්නේ පිරී ඉතිරී ගිය සෙනෙහසයි.එදා ඔහු වටා පිරි ඉතිරි සිටි කිසිවෙකු ඔහු ළඟ නැත. ඔහුට ආදරය කරන ඔබට ඔහු වෙනුවෙන් කළහැකි තවත් එක දෙයක් ඉතුරුව ඇත.

 

ඒ මුව පුරවාගත් සිනහවකින් යුතුව එක්වරක්වත් ඔහුව බලන්නට යාමයි. එය ඔහුට දිව ඔසුවක්ම වනු ඇත. එකම එක තත්පර පහකට  කොළඹ ජාතික රෝහලේ හැට හයවන වාට්ටුවට අඩියක් තබන්න. ඔහු ඔබ එනතුරු බලා සිටියි.